Anket’Aksyon (AA):  Prezante nan yon mannyè kout, aktivite an? 

Paskal Neri Jan Chal (PNJCh) : Somè a se yon aktivite sou Sikoloji Lapè ki reyini plizyè espesyalis nan diferan domèn. Objektif aktivite a se mete aksan sou enpòtans faktè imen an nan kreyasyon lapè. Konpòtman jwe yon wòl enpòtan nan kenbe ak rezoud konfli. Nan somè sa a nou diskite sou diferan faktè sa yo ki anpeche lapè dirab blayi an Ayiti.

AA : Poukisa yon somè sou sikoloji lapè an Ayiti?

PNJCh: Nou panse li enpòtan pou nou pale de lapè an Ayiti lè nou konsidere reyalite n ap viv depi plizyè lane. Nou dwe eseye konprann orijin difikilte nou genyen nan kreye yon anviwonman lapè. Wòl nou kòm pwofesyonèl nan konpòtman moun ak pwosesis mantal se eseye konprann, yo eksplike konpòtman moun nan, pran an konsiderasyon enfliyans nan istwa li, anviwònman li pami lòt moun. Nou vle fè tande vwa nou kòm pwofesyonèl nan domèn nan.

AA: Poukisa li nesesè poun fè pwomosyon wòl sikoloji lapè nan yon peyi kou Ayiti ?

PNJCh: An Ayiti, moun pa vrèman konnen kisa sikoloji ye. Nou wè sikoloji sitou sou yon nivo klinik. Li enpòtan pou nou kòm yon òganizasyon montre diferan aspè sikoloji, enkli sikoloji lapè. Ki jan sikològ ka ede nan aplikasyon an nan enfrastrikti, politik ak pratik yo kreye amoni sosyal ak afekte lapè.

AA: Ki wòl sikoloji lapè ka jwe nan moman Ayiti ap konnen youn nan pi gwo kriz nan egzistans li?

PNJCh: Aktyèlman nou ap viv nan yon sitiyasyon ekonomik ak sosyal ki trè konplike. Wòl sikoloji a anpil nan sa n ap viv. Sitiyasyon n ap viv la gen yon enpak san mezi sou byennèt nou. Majorite Ayisyen fè youn oubyen plizyè sitiyasyon twomatik ki repete. Ak sitiyasyon sa a pa tounen nan jounen jodi a. Se poutèt sa sikoloji lapè a pral pèmèt nou ale nan sous konfli yo, enpak diferan chòk nou yo ak istwa sou konpòtman nou.